REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


TOULOUSE

Els països del sud d'Europa presenten una baixa incidència d'infart de miocardi juntament amb una prevalença poblacional dels factors de risc alta i similar a la de països amb una incidència de 3 o 4 vegades més gran que l'observada en el sud d'Europa. La paradoxa del sud d'Europa, com se la coneix a aquesta observació, s’ha corroborat amb estudis realitzats en l'àrea de Girona a Catalunya (REGICOR) i Tolosa a Haute Garonne (MONICA-Toulouse).

La similitud en el comportament de la malaltia cardiovascular en ambdues poblacions ha permès la realització de diversos projectes conjunts. La majoria d'ells s'han centrat en la gestió i la supervivència del pacient amb malaltia coronària, mostrant resultats similars en les dues regions del sud d'Europa.

Una iniciativa de