REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Factors de Risc clàssics i biomarcadors de risc cv Altres línies d'investigació

A més de determinar la incidència, la mortalitat i la letalitat per IAM, en el REGICOR s'ha establert la prevalença dels factors de risc cardiovascular a la mateixa zona i el grau de control que tenen.

Entre els anys 1994 i 1996 es va realitzar el primer estudi transversal que va analitzar, a banda dels factors de risc cardiovascular clàssics, altres aspectes, com l'activitat física, la dieta, altres factors bioquímics d'inflamació i d'oxidació, i genètics. Això es va fer en 1.748 persones de les comarques de Girona, utilitzant un mostratge aleatori a partir del cens en dues etapes: la primera, en 33 poblacions, i en la segona, en participants de 25 a 74 anys estratificats per edat i sexe. La taxa de resposta va ser del 72%. Entre el maig del 1999 i l'octubre del 2001, es va examinar una nova cohort de 3.056 persones de 17 poblacions gironines amb el mateix procediment de reclutament i amb unes mesures semblants. Finalment, entre els anys 2003 i 2006 es va aconseguir una altra mostra representativa de 6.500 persones de Girona, de Sarrià i de Celrà en l'estudi HERMES, acabat de completar recentment en col.laboració amb els companys i companyes de l'atenció primària de Girona. La taxa de resposta va ser del 71%.

Aquests estudis transversals han permès de determinar les tendències en la prevalença de factors de risc cardiovascular a la nostra població. A més, hem pogut construir diferents dissenys de recerca d'associació de factors de risc i malaltia cardiovascular mitjançant estudis de casos d'IAM del registre i de controls poblacionals.

A més dels factors de risc cardiovascular clàssics (diabetis, hipertensió, dislipèmia i consum de tabac), també s'ha estudiat altres biomarcadors bioquímics de perfil lipídic , resistència a la insulina , oxidació, inflamació, funció endotelial, cardíaca, hemodinàmica i estat hemostàtic entre d’altres. Per realitzar aquestes determinacions es disposa de la tecnologia LUMINEX X-Map/X-Mag que permet mesurar diferents biomarcardors en un mateix assaig.

També s'han organitzat estudis de cohort amb un seguiment de 10 anys dels participants reclutats en els estudis transversals. En aquests darrers, esperem disposar d'informació sobre la incidència de malalties cardiovasculars que permetin verificar la precisió de les funcions de risc cardiovascular adaptades, que els investigadors del REGICOR han desenvolupat en els últims anys. Concretament, s'ha organitzat un estudi sobre la incidència d'IAM silent en el qual s'examinen amb tècniques d'imatge els participants que presenten un diagnòstic electrocardiogràfic, però que neguen haver patit cap esdeveniment cardiovascular.

L'any 2007 es va iniciar una col.laboració amb el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) per reexaminar subjectes prèviament reunits en l'estudi transversal de l'any 2000 per tal de determinar si hi ha una relació entre el gruix íntim-mitjà de l'artèria caròtida i l'exposició a la contaminació atmosfèrica (estudi REGICOR-2000-AIR).

A banda del gruix intima-mitja de l’arteria caròtida es disposa d’altres marcadors de arteriosclerosi subclínica como són l’índex turmell/braç (ITB) i la disfunció endotelial mesurada per ecografia làser-doppler com a hiperèmia reactiva post isquèmica (IRH), que és l’increment de flux sanguini després d’una isquèmia realitzada amb un esfingomanòmetre a pressió suprasistòlica.

Una iniciativa de