REGICOR - Estudiant les malalties del cor i els seus factors de risc des del 1978


Visió

La càrrega de morbiditat de la malaltia isquèmica del cor es redueix a tota la societat occidental pels esforços de col.laboració i multidisciplinari de la comunitat d'investigadors experts. El coneixement generalitzat dels factors de protecció descoberts al sud d'Europa i dels mecanismes moleculars i cel.lulars de la malaltia, millora contínuament la predicció del risc cardiovascular en una població i l'aplicació coordinada de les estratègies òptimes de prevenció primària

  • La societat occidental pateix els efectes de l’excés i desequilibris en l’alimentació i la manca d’exercici que es tradueixen en obesitat, malalties metabòliques i cardiovasculars.
  • Els països del Sud d’Europa gaudeixen de taxes de mortalitat i incidència de cardiopatia isquèmica inferiors a les del nord, centre, est i oest, malgrat una elevada prevalença de factors de risc cardiovascular. Aquesta situació suggereix que existeixen factors protectors ambientals o genètics que actuen des de fa dècades particularment a França i Espanya.
  • Estimar acuradament el risc cardiovascular de la població és una prioritat per a desenvolupar les millors estratègies de prevenció primària i, en conseqüència, cal buscar estratègies per difondre’n l’ús i perfeccionar-ne la capacitat predictiva.
  • Molts mecanismes moleculars i cel.lulars estan implicats en aquest procés: genètica de poblacions, funcionalitat HDL, metilació i epigenètica, expressió gènica. Molts d’aquests mecanismes i la seva expressió com a malaltia subclínica són mesurables i susceptibles de contribuir a la predicció del risc cardiovascular com a biomarcadors.
  • L’aproximació col.laborativa i multidisciplinar és la única possible per a garantir l’èxit de la recerca en aquest camp.

Una iniciativa de